„Mediacja w biznesie: Dlaczego warto?”

Pod takim tytułem odbył się kolejny panel dyskusyjny Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, którego punktem kulminacyjnym była inscenizowana scenka mediacji, nazwana roboczo „przerwaną inwestycją”.
Panel odbył się 5 marca 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Wzięli w nim udział przedstawiciele sądownictwa, prokuratorzy, przedsiębiorcy, mediatorzy oraz studenci opolskich uczelni, nauczyciele i uczniowie opolskich szkół oraz przedstawiciele innych środowisk zainteresowanych tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Panel prowadziły Mediatorki Grażyna Górska i dr Arleta Augustyniak.
Z największym entuzjazmem ze strony uczestników spotkała się scenka symulacji mediacji gospodarczej pod roboczym tytułem „Przerwana inwestycja”, którą poprowadziła prowadząca panel mediatorka Grażyna Górska. Możliwość obserwowania przebiegu mediacji, pracy mediatora, stosowanych przez niego narzędzi była niezwykle cennym doświadczeniem dla uczestników panelu. W zamyśle organizatorów w szczególności miała być ona adresowana do przedsiębiorców, aby pokazać im wielość i różnorodność korzyści płynących z mediacji, a zarazem prostotę i odformalizowanie tego postępowania.
Uroczystego otwarcia panelu dokonał Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas, który powitał uczestników, przybliżył zgromadzonym ideę utworzenia Centrum, podsumował dotychczasowe działania, które udało się zrealizować (w tym m.in. przeszkolenie 160 osób, które niezwykle wysoko oceniły jakoś merytoryczną szkolenia i pracę trenerów), a także wskazał planowane w najbliższym czasie działania mające na celu popularyzację mediacji wśród przedsiębiorców i wzrost liczby mediacji prowadzonych w WCAM. Prezes przedstawił również obecnym nowego Dyrektora Centrum, którym od 1 marca 2019 r. została dr Ewa Kosowska- Korniak, znany w środowisku mediator i trener, ceniony wykładowca akademicki, osoba rozpoznawalna w województwie opolskim jako popularyzatorka alternatywnych metod rozwiązywani sporów. Pani Ewa podziękowała za zaufanie i zapowiedziała szereg działań, które w najbliższym czasie zostaną podjęte, zachęcając sędziów, mediatorów, prawników do współpracy.
Kolejnym punktem programu było omówienie planowanych zmian w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, które z założenia mają doprowadzić do wzrostu roli i znaczenia mediacji. Większość planowanych zmian przyjęta została entuzjastycznie, chociaż nie brakowało głosów krytycznych. Na zakończenie panelu w ramach dyskusji panelowej i grupowej uczestnicy starali się wskazać możliwe i pożądane działania, które mogłyby zostać podjęte przez poszczególne stanowiska, aby przyczynić się do rozwoju mediacji.